Nhóm và kênh


Ai có thể mời thêm thành viên vào nhóm?

Bất kỳ ai cũng có thể mời thêm thành viên vào nhóm. Thành viên không nhất thiết phải có trong danh bạ điện thoại của bạn, họ là người đã sử dụng Fama.