Nhóm và kênh


Ai có thể thay đổi tên và màu sắc của Nhóm

Chỉ người tạo ra cuộc trò chuyện mới có thể thay đổi tên và màu sắc của nhóm.