Fama cơ bản


Ai có thể thấy tôi hoạt động?

Khi bạn hoạt động trong Fama biểu tượng hình đại diện của bạn sẽ có nút màu xanh. Khi bạn không có hoạt động gì biểu tượng hình đại diện của bạn sẽ có nút màu cam. Dưới biểu tượng sẽ có thông tin “Đã xem”.

Đã xem mấy phút trước: trong thời gian vài giây đến trong một ngày.

Đã xem trong một tuần: trong tuần mà bạn đang hoạt động.

Đã xem trong một tháng: trong vòng 01 tháng.

Đã xem trong một thời gian trước: trong vòng trên 01 tháng.

Mọi người đều có thể thấy tình trạng hoạt động của bạn