Nhóm và kênh


Ai có thể xóa nhóm trò chuyện?

Chỉ có người tạo nhóm là có thể xoá nhóm trò chuyện. Khi xoá nhóm trò chuyện mọi thông tin của cuộc trò chuyện sẽ bị xoá.