Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Biểu mẫu Báo giá gồm những gì?

Biểu mẫu Báo giá bao gồm tên người bán, người mua, thời gian hàng đến. Bạn thêm thông tin các sản phẩm, số  lượng và giá của sản phẩm.

Bạn cũng có thể mở rộng chi tiết sản phẩm bằng cách hỏi thêm về cách thức đóng hàng, đóng gói…