Việc cần làm


Dấu Tick công việc có ý nghĩa gì?

Khi bạn tick một đầu việc, đầu việc đó sẽ được gạch ngang, biểu thì cho đầu việc đã được hoàn thành. Hệ thống gửi một tin nhắn cho toàn nhóm trò chuyện khi một đầu việc đã được hoàn thành.