Chung


Fama khác với ứng dụng chat khác thế nào?

Không giống như các ứng dụng tin nhắn khác, Fama tập trung giải quyết các vấn đề nghiệp vụ trong hoạt động thương mại đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp. Fama cung cấp cho người dùng những công cụ, giải pháp để theo dõi quá trình mua/bán, quản lý các đơn hàng, theo dõi công việc của nhóm, phòng, theo dõi sự vận chuyển của các đối tác vận chuyển…

Fama cũng giúp các cá nhân, tổ chức đăng thông tin tải các thông tin sản phẩm của mình và cập nhật các thông tin về sản phẩm ngay trên ứng dụng của mình.