Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Giấu hay giữ một thông tin trong báo giá ra sao?

Khi bạn chuyển tiếp thông tin hoặc gửi một biểu mẫu bạn mong muốn giáu các thông tin bí mật trong biểu mẫu, đơn giản là bạn có thể xoá bất kỳ thông tin nào trong biểu mẫu và chuyển tiếp hoặc gửi thông tin đó vào nhóm.

Ví dụ bạn xoá thông tin đối tác mua hàng hoặc xoá thông tin giá cả trong Biểu mẫu Báo giá để gửi sang cho đối tác Vận chuyển.