Fama cơ bản


Làm sao để biết ai trong danh bạ đang xài Fama?

Trong danh bạ Fama sẽ thể hiện ai trong danh bạ điện thoại xài ứng dụng. Danh bạ này cũng bao gồm hình ảnh đại diện của họ.