Tài khoản của tôi


Làm sao để liên kết một tài khoản doanh nghiệp?

Bạn cần đăng ký tài khoản bán hàng trên Fama. Sau khi tài khoản của bạn được kích hoạt và xác thực, tài khoản doanh nghiêp của bạn sẽ được thiết lập trên Fama.