Fama cơ bản


Làm sao mời bạn bè của tôi?

Trong Danh bạ Fama bạn có thể sử dụng chức năng Mời bạn bè sử dụng Fama qua SMS. Hệ thống sẽ gửi thông tin mời qua hộp thư tin nhắn của bạn.

Một cách khác là bạn có thể vào trang Tài khoản, chọn mục Chia sẻ và Chia sẻ ứng dụng qua email, Facebook, Whatsapp…

Bạn cũng có thể chia sẻ Fama bằng link này: http://famaapp.io/dl/