Thiết lập một cửa hàng trên Fama


Quản lý sản phẩm trên điện thoại của bạn ra sao?

Nếu sản phẩm của bạn đã được chấp nhận đăng tải trên Fama. Bạn có thể truy cập vào mục Tài khoản|Công cụ cho người bán, chọn sản phẩm của bạn và chỉnh sửa. Trên phiên bản điện thoại bạn chỉ có thể chỉnh sửa giá sản phẩm, số lượng và thông báo việc hết hàng. Mọi thông tin cập nhật của bạn sẽ được đăng tải ngay lập tức.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa các thông tin khác bạn cần phải truy cập Bộ quản lý trên máy tính.