Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Quản lý hệ thống biểu mẫu của tôi như thế nào?

Các biểu mẫu được lưu tại các tab trò chuyện. Bạn có thể bấm vào Icon … trên cửa sổ trò chuyện của mỗi tab trò chuyện và xem các biểu mẫu được lưu. Hoặc bạn bấm vào tên của Nhóm trò chuyện và vào mục Biểu mẫu.

Bạn cũng có thể vào Tab Tài khoản, bấm vào Biểu mẫu của tôi để xem tất cả các biểu mẫu của bạn.