Tài khoản của tôi


Tài khoản của tôi chứa những gì?

Tài khoản của bạn bao gồm tên của bạn, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính và hình đại diện của bạn.

Nếu bạn đăng ký bán sản phẩm trên Fama. Tài khoản của bạn sẽ chưa các thông tin về doanh nghiệp của bạn. Tuy vậy bạn có thể ẩn các thông tin về doanh nghiệp của bạn mà bạn mong muốn.