Fama cơ bản


Tạo một cuộc chat thế nào?

Bạn có thể tạo một cuộc chat với những người trong danh bạ của bạn và có sử dụng Fama. Một cách khác là bạn có thể tìm kiếm bằng cách gõ tên người dùng Fama tại thanh tìm kiếm.

Nếu bạn không biết số điện thoại nào đó bạn có thể tìm kiếm bằng cách gõ tên của người đó. Bạn có thể tìm hiểu têm về cách đặt tên người dùng (User name) tại đây.