Việc cần làm


Tạo một việc cần làm như thế nào?

Bạn quản lý các công việc hàng ngày của bạn hoặc nhóm bạn qua hệ thống danh sách công việc. Danh sách các công việc này được gắn trong các đơn hàng của bạn giúp cho việc theo dõi đơn hàng và tiến độ công việc thực hiện đơn hàng được dễ dàng.

Trong cửa sổ trò chuyện bạn bấm vào biểu tượng + và chọn Việc cần làm. Bạn gõ tên công việc cần làm của bạn hoặc nhóm của bạn.