Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Tên các tab mới trong cửa sổ chat được đặt thế nào?

Các tên này được đặt dựa vào chữ viết tắt đầu tiên tên của người mua hàng và ngày giao hàng. Ví dụ đơn hàng người bán là: An Nguyễn, người mua là Tâm Trần vào ngày 11/11/2017 thì Tab đơn hàng sẽ được đặt là TT_1111.