Usernames và tôi


Tôi có thể xóa tên đặt không?

Bạn không thể xoá tên đặt mà chỉ có thể thay đổi tên đặt của mình.