Usernames và tôi


Username và hình đại diện là gì?

Bạn có thể đặt tên và sử dụng hình đại  trong Fama tại màn hình đăng nhập hoặc chỉnh sửa tên và hình đại diện tại mục Tài khoản.