Việc cần làm


Vì sao cần thời gian nhắc nhở và nhắc nhở như thế nào?

Bất kỳ ai cũng có thể cài đặt việc nhắc nhở công việc cho người được phân công. Hệ thống sẽ hiển thị một thông báo tại cửa sổ chat cho người được phân công hiển thị các công việc được giao. Hệ thống sẽ nhắc nhở trước 1 tiếng trước giờ nhắc nhở.