Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Xóa cửa sổ mới trong tab trò chuyện thế nào?

Bạn bấm vào tên của Nhóm trò chuyện. Chọn mục Quản lý Tab trò chuyện. Chọn Tab mà bọn muốn xoá và thực hiện xoá Tab. Lưu ý mọi thông tin, dữ liệu trong Tab sẽ bị xoá hoàn toàn. Chỉ người tạo cuộc trò chuyện mới có thể xoá Tab trò chuyện.