Quản lý hệ thống biểu mẫu đối với nhà cung cấp


Xuất một hóa đơn điện tử từ Biểu mẫu báo giá?

Từ một biểu mẫu Báo giá hay Đặt hàng bạn có thể tạo ra một biểu mẫu Hoá Đơn. Biểu mẫu Hoá đơn sẽ gồm đầy đủ các thông tin để bạn xuất một hoá đơn điện tử cho khách hàng. Nếu các thông tin trên biểu mẫu Hoá đơn đầy đủ, bạn có thể xuất ra thành một file PDF như một hoá đơn điện tử thông thường.