Fama cơ bản


Ý nghĩa của dấu check trắng v và vv là gì?

Một dấu v : Tin nhắn đã được gửi đến bạn hoặc nhóm bạn nhưng họ chưa đọc

Hai dấu vv : Họ đã đọc tin nhắn của bạn rồi